1. مهرشاد دری , مجتبی مغربی , آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند , دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  2. علی نبی زاده , مجتبی مغربی , افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء , دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  3. علیرضا وحدتی یزدی , مجتبی مغربی , تحلیل قیمت مسکن و دسته بندی عوامل موثر بر آن: مرور سیستماتیک پژوهش های گذشته , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  4. امید حسینی , مجتبی مغربی , محمود فغفور مغربی , بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
  5. مهدی عباس زاده , مجتبی مغربی , ارائه­ ی چارچوبی برای بهینه کردن هزینه­ های مرتبط با میلگرد در تیر بتنی با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش و اجرا , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
  6. امید حسینی , مجتبی مغربی , محمود فغفور مغربی , واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱